ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                           Розпорядженням

                                                                                                                           Сільського голови

                                                                                                                           Нестерівської           

                                                                                                                           сільської ради

                                                                                                                           № 38від 22.06.2018

 

                      Порядок складання і виконання розпису сільського бюджету

               

                                            1. Загальні положення

 1.1 Порядок складання і виконання розпису Нестерівського сільського бюджету (далі - Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису сільського бюджету.

1.2. Розпис Нестерівського сільського бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

 – розпис доходів сільського бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів сільського бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду сільського бюджету;

 – розпис фінансування сільського бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів сільського бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду сільського бюджету за типом боргового зобов'язання;

 – розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету);

– річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань сільського бюджету (за  винятком надання кредитів з сільського бюджету)

– це розпис асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на рік за головним розпорядником бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету на рік за місяцями за  головним розпорядником за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

 1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання). Помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні Нестерівської сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік, та затверджується сільським головою сільської ради в місячний термін з дня  прийняття цього рішення. Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов’язковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду сільського бюджету.

1.8. Розпорядник бюджетних коштів (далі - розпорядник) повинен затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

                                                        2. Складання розпису

 2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування.

 2.2. Розпис доходів складається спеціалістами сільської ради за участю головного розпорядника бюджетних коштів.

2.3. Розпис фінансування складається спеціалістом бухгалтером сільської ради з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду сільського бюджету.

 2.4.  На основі складених розписів доходів, фінансування головний розпорядник бюджетних коштів сільського бюджету із спеціалістами органу місцевого самоврядування  розраховують граничні помісячні обсяги асигнувань загального фонду сільського бюджету,  в розрізі підвідомчих установ за функціональною класифікацією бюджетних коштів та доводять їм лімітні довідки за формою затвердженою наказом міністерства фінансів.  За необхідності головному розпоряднику надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями. Головний розпорядник за участю керівників підвідомчих установ   згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету,  планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) . проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.  Бухгалтер спеціаліст  зводить отримані матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження сільському голові у двох примірниках.

2.5. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Маньківському _ районі Черкаської_області (далі - управління Державної казначейської служби України), копія залишається у  сільській  раді.

2.6. Спеціаліст бухгалтер  надає управлінню Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з сільського бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом сільського бюджету.

 

                                           3. Унесення змін до розпису

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

– необхідності перерозподілу видатків  в розрізі економічної та функціональної класифікації видатків бюджету;

  – необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду сільського бюджету відповідно до положень пункту 3.9 Порядку;

– необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування ;

– унесення змін до рішення Нестерівської сільської _ ради про сільський бюджет на відповідний рік.

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом сільського бюджету передбачає затвердження та надання до Управління Дер.довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», (далі – Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Спеціаліст бухгалтер за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, опрацьовує пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих змін до розпису бюджету змін до розпису бюджету, оформляють їх в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції.

 3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів на основі рішення сесії сільської ради може бути здійснений перерозподіл видатків  бюджетних призначень, головного розпорядника в межах загального обсігу його бюджетних призначень а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженого постійною комісією сільської ради з питань бюджету. У разі виникнення такої необхідності спеціаліст бухгалтер для погодження до сесії сільської ради подає лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису. У разі прийняття рішення виконавчого комітету спеціаліст бухгалтер  готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

– бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду сільського бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

– не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду сільського бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України та до рішення про сільський бюджет;

– враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);

– проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України, у Маньківському районі на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

 – відповідати вимогам рішення Нестерівської сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік та інших нормативно- правових актів;

– вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та сьомим пункту 3.1 цього Порядку та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

3.6. Після затвердження сільським головою та спеціалістом бухгалтером довідки про внесення змін до розпису реєструються  за номером та датою, реєстрація закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів сільського бюджету за наявності розпорядження сільського голови довідки реєструються до кінця місяця. Після реєстрації одна її копія залишається у бюджетному відділі Фінансового управління Маньківської райдержадміністрації, оригінал і копія довідки про внесення змін у розпис  сільського бюджету головний розпорядник надає управлінні Державної казначейської служби України, у Маньківському районі складені за формою та у порядку визначеному нормативно правовими актами.Після того як довідка зареєстрована та взята на облік спеціалістом Управління Державної казначейської служби України, у Маньківському районі копія довідки повертається до головного розпорядника бюджетних коштів. Головний розпорядник повідомляє керівників підвідомчих установ про внесені зміни. Спеціаліст бухгалтер відповідними надсилає Управлінню Державної казначейської служби України до 25 числа звітного місяця

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

 – підписуються спеціалістом бухгалтером сільської  ради;

– затверджуються сільським головою ;

– доводяться до управління Державної казначейської служби України. Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, спеціаліст бухгалтер сільської  ради у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім'я сільського голови, який затверджував довідку.Після погодження доповідна записка анулюється, а її копія передається до управління Державної казначейської служби України. У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

 3.8.  Спеціаліст бухгалтер вносить зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень спеціального фонду бюджету (згідно законодавства. Протягом бюджетного періоду розпорядник бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду сільського бюджету (додаток 7 Інструкції), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядником вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядник зобов'язаний за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядник упорядковує бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та  відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів. Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, спеціаліст бухгалтер збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться. У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

                            4. Скорочення видатків  загального фонду сільського               бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду сільського бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то сільський/селищний/міський голова приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду сільського бюджету з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету.

4.2. Спеціаліст бухгалтер сільської  ради  розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду,  сільського бюджету і подають сільському голові  не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

 4.3. Спеціаліст бухгалтер сільської ради на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів сільського бюджету розробляє пропозиції щодо внесення  відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду з урахуванням інформації управління Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд сільському голові.

4.4. На підставі наданої інформації сільський голова приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

 4.5. Розпорядник бюджетних коштів приводить бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

                                                5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

 5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання сільського бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України:

– щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

– щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

 – щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року; 5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України проводить з спеціалістом бухгалтером сільської ради звірку розпису сільського бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

5.4. У звіті про виконання сільського бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення сільської ради про бюджет на відповідний рік, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом сільського бюджету складається за бюджетною класифікацією у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду.

 

 

 

Спеціаліст бухгалтер                                             Кулинич В.В

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УКРАЇНА

 

НЕСТЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

с. НЕСТЕРІВКА, вул. Центральна, 4  тел. 78-2-31  код єдрпоу 25659817

   

                       

                                                                        

 

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 від  22.06.2018         №  38                                                                с.Нестерівка                     

 

Про затвердження Порядку складання і виконання

розпису Нестерівського сільського бюджету

 

       Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 2 бюджетного кодексу України, пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», та на підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

 

 1. Затвердити Порядок про складання і виконання розпису Нестерівського сільського бюджету, що додається.

 

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядженням залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Кривда І.П