НЕСТЕРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

                                                  ________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                       

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 « 21 » грудня 2018 року                                                                       № 23-1/VІІ

 

Про сільський бюджет

Нестерівської сільської ради

Маньківського району на 2019 рік

 

Відповідно до статтей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Нестерівська сільська рада вирішила:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 2683123 гривень,  у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 2661266 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 21857 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі  2683123 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2661266 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 21857 гривень;

 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 26550гривень, що становить один відсоток видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику сільськогого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 2517023 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 , 71 та міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

          оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню ;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Доручити голові сільської ради здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету  на депозитах з  подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до  статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Нестерівської сільсьої ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням  до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів  перерозподіл видатків бюджету в розрізі економічної та функціональної класифікації та кредитування бюджету, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів та депутатської діяльності, етики, освіти, охорони здоров»я і культури. з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

13. Додатки № 1,3,4,6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати сільському голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з сільського бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

16. Контроль за виконання цього рішення покласти на Нечитайло Г.В - голову постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів та депутатської діяльності, етики, освіти, охорони здоров»я і культури.

 

 

Сільський голова                                                       І.П Кривда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення __Нестерівської__ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський_ бюджет  на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Нестерівська сільська рада

2 661 266,00

2 661 266,00

1 483 122,00

195 454,00

0,00

21 857,00

0,00

21 857,00

0,00

0,00

0,00

2 683 123,00

 

 

0110000

 

 

 Нестерівська сільська рада

2 661 266,00

2 661 266,00

1 483 122,00

195 454,00

0,00

21 857,00

0,00

21 857,00

0,00

0,00

0,00

2 683 123,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 256 819,00

1 256 819,00

905 995,00

54 253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 256 819,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 256 819,00

1 256 819,00

905 995,00

54 253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 256 819,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

690 726,00

690 726,00

345 771,00

93 180,00

0,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

707 726,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

690 726,00

690 726,00

345 771,00

93 180,00

0,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

707 726,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

107 502,00

107 502,00

45 903,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 502,00

 

 

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

 

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

56 002,00

56 002,00

45 903,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 002,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

18 500,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

296 287,00

296 287,00

185 453,00

14 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 287,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

88 915,00

88 915,00

64 150,00

5 112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 915,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

207 372,00

207 372,00

121 303,00

9 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 372,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

118 931,00

118 931,00

0,00

33 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 931,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

118 931,00

118 931,00

0,00

33 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 931,00

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

45 201,00

45 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 201,00

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

45 201,00

45 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 201,00

 

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

 

 

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 557,00

0,00

1 557,00

0,00

0,00

0,00

1 557,00

 

 

0118330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 557,00

0,00

1 557,00

0,00

0,00

0,00

1 557,00

 

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

145 800,00

145 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 800,00

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

145 800,00

145 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 800,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

2 661 266,00

2 661 266,00

1 483 122,00

195 454,00

0,00

21 857,00

0,00

21 857,00

0,00

0,00

0,00

2 683 123,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

Кривда І. П.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до рішення __Нестерівської ____ради

 

 

 

 

"Про _сільський_ бюджет  на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

сільського бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

2 547 607,00

2 546 050,00

1 557,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

909 802,00

909 802,00

0,00

0,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

164 366,00

164 366,00

0,00

0,00

 

 

14021900

Пальне

164 366,00

164 366,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

669 430,00

669 430,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

669 430,00

669 430,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

76 006,00

76 006,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1 636 248,00

1 636 248,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

927 507,00

927 507,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1 867,00

1 867,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1 772,00

1 772,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3 623,00

3 623,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

152,00

152,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

584 719,00

584 719,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

24 234,00

24 234,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

311 140,00

311 140,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

708 741,00

708 741,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

50 589,00

50 589,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

53 306,00

53 306,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

604 846,00

604 846,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

1 557,00

0,00

1 557,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

1 557,00

0,00

1 557,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

1 031,00

0,00

1 031,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

526,00

0,00

526,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

18 037,00

1 037,00

17 000,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1 037,00

1 037,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1 013,00

1 013,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

797,00

797,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

216,00

216,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

24,00

24,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

24,00

24,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

 

 

50000000

Цільові фонди  

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

2 568 944,00

2 547 087,00

21 857,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

114 179,00

114 179,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

2 683 123,00

2 661 266,00

21 857,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

Кривда І. П.

 

 

                Додаток 6      
                до рішення про сільський бюджет Нестерівської сільської ради №23-1/VII від 21.12.2018р.      
                         
                             
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
                             
                  Спеціальний фонд        
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Усього у тому числі бюджет розвитку        
  712318200     Нестерівська сільська рада                    
          Назва бюджетної програми :                  
    0110150 0111 Органи місцевого самоврядування Сільська програма економічного і соціального розвитку села      1 256 819,0   1 256 819,00        
    0111010 0910 Дошкільні заклади освіти Сільська програма економічного і соціального розвитку села      690 726,0 17 000,0 707 726,00        
    0113033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян Програма "Турбота"     33 000,0   33 000,00        
    0113210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма організації та фінансування у 2018-2020роках громадських робіт     56 002,0   56 002,00        
    0113242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма "Турбота"     18 500,0   18 500,00        
    0114030 0824 Бібліотеки Сільська програма економічного і соціального розвитку села      88 915,00   88 915,00        
    0114060 0828 Палаци і будинки культури Сільська програма економічного і соціального розвитку села     207 372,0   207 372,00        
    0116030 0620 Благоустрій міст,сіл селищ  Сільська програма економічного і соціального розвитку села      118 931,00   118 931,00        
    0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  державного значення,які проходять територією  Черкаської області та  автомобільних доріг  загального користування місцевого, державного  значення та доріг комунальної власності в адмінмежах Нестерівської сільської ради та за її межами на 2016 -2020 роки     45 201,00   45 201,00        
    0118330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма екології населеного пункту Нестерівської сільської ради на 2017-2019роки       1 557,0 1 557,00        
                2 515 466,0 18 557,0 2 534 023,0        
  1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.        
  2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.        
  3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.        
  секретар сільської ради   Павлик В.М                    

                          

              Додаток 4
              до  рішення про сільський бюджет Нестерівської сільської ради від 21.12.2018р.№23-1/VII
                   
                                           Міжбюджетні трансферти на 2019 рік    
грн                          
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з районного бюджету Трансферти з сільського бюджету
субвенції усього субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
Інші субвенції з місцевого бюджету інші субвенції з місцевого бюджету
На утримання закладів освіти На утримання закладів культури     Районної програма «Соціальний захист ветеранів, осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2011-2020роки» Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маньківському  районі та підтримка комунального некомерційного підприємства «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради  на 2018-2021рр «Програми розвитку    загальної  середньої освіти Маньківського району на 2008-2020роки»- Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2020роки    
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18
2331151300 Нестерівський сільський бюджет 74812 39367     114179              
2331120000 Маньківський районний бюджет           5950 70420 40030 29400     145800
                           
Х УСЬОГО 74812 39367 0 0 114179 5950 70420 40030 29400 0 0 145800
                           
       
  Секретар сільської ради                                                                          Павлик В.М